Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024
29 C
Argostoli

kefaloniastatus@gmail.com

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

spot_img

ΜΕΝΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δήμος Αργοστολίου: Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι της νέας Δημοτικής Αρχής Θεόφιλου Μιχαλάτου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Απόφαση
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου,
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
  αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
  Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
  Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
  Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα
  με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): Αρχές δημοσιονομικής
  διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
  άλλες διατάξεις
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από
  το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’ 40),
  αναφορικά με την αντιμισθία
 6. Τα πληθυσμιακά δεδομένα όπως σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες των
  αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί
  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/Β4 – 461/21.04.2023
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Πλατεία Βαλλιάνου
  τηλ:2671360159
  email:dimarxos
  _argοstoliou@argostoli.gov.gr
  Αργοστόλι,5-01-2024
  Αρ.Πρωτ.: 170
  Αριθμ. Απόφασης:6
  2
  (ΦΕΚ 2802/26.04.2023 τεύχος Β’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023), σύμφωνα με τα
  οποία ο πληθυσμός του Δήμου Αργοστολίου, ανέρχεται στους 22.388 κατοίκους.
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 & 30 παρ. 2 και του νόμου 5556/2023
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αργοστολίου έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 9. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αργοστολίου μπορούν να ορισθούν 8 (έξι έμμισθοι και δύο
  άμισθοι) Αντιδήμαρχοι
 10. Την αριθμ.110822/27.12.2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3526/Β/2022) όπως ισχύει έως
  σήμερα
 12. Την αριθμ. 8/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας περί
  επικύρωσης των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της
  ανακήρυξης του επιτυχόντος συνδυασμού και των επιλαχόντων συνδυασμών του Δήμου
  Αργοστολίου
 13. Το από 30/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Αργοστολίου Δημοτικής
  Περιόδου 2024-2028
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου
  Αργοστολίου, με θητεία που θα διαρκέσει από την ισχύ της παρούσας – δημοσίευση της
  απόφασης και για ένα έτος και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:
  Τον κ. Γεώργιο Τσιλιμιδό, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
  ➢ την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
  μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης
  Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου,
  Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, καθώς και
  Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού.
  ➢ την τέλεση γάμων στη Δ.Ε. Αργοστολίου
  ▪ Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
  ➢ Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
  του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-
  Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων
  3
  Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών,
  Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και
  αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού
  εξοπλισμού γραφείων και κτηματολογίου.
  Ο κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός ορίζεται ως Διατάκτης, με αρμοδιότητες την έκδοση του
  τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
  εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
  πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής
  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
  Δήμου Αργοστολίου.
  ▪ Θεμάτων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πολιτών και ιδίως:
  ➢ Τη λειτουργία των ΚΕΠ
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που
  σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, όταν αυτός
  απουσιάζει ή κωλύεται.
  Σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Δημάρχου, τον Δήμαρχο θα αναπληροί στα
  καθήκοντά και τις υποχρεώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ.Σπυρίδων Σαμούρης.
  Τον κ. Σπυρίδωνα Σαμούρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Καθαριότητας και επιμέλειας κοινοχρήστων χώρων, ηλεκτροφωτισμού, φροντίδας
  και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών της Δημοτικής
  Ενότητας Αργοστολίου.
  ▪ Συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, συντήρησης και διαχείρισης των οχημάτων και
  του εξοπλισμού, συντήρησης και επιμέλειας των χώρων πρασίνου
  ▪ Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηριών της Δ.Ε Αργοστολίου.
 • Την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών
  που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  Την κα Κρυσταλία Μιχαλάτου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής
  Ισότητας των φύλων και Προστασίας Τρίτης ηλικίας, (όπως οι αρμοδιότητες αυτές
  περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του Δήμου) και ιδίως:
  4
  ➢ θεμάτων υποστήριξης ευπαθών ομάδων, αστέγων, οικονομικά αδυνάτων
  ➢ θεμάτων ισότητας των φύλων
  ➢ θεμάτων υποστήριξης προγραμμάτων για την προαγωγή της υγείας των δημοτών
  ➢ θεμάτων παροχής Βοήθειας στο Σπίτι
  ➢ θεμάτων που αφορούν τις Ευρωπαϊκές Δομές του Δήμου (Κ.Κ και ΚΕ.ΣΥ.)
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που
  σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πρόνοιας.
  Η κα Κρυσταλία Μιχαλάτου ορίζεται και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική
  Ενότητα Λειβαθούς και τις μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  ➢ της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της
  φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών
  ➢ της ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
  ➢ της παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
  ➢ της μέριμνας για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού
  ➢ της διαχείρισης των οχημάτων
  ➢ της υπογραφής, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
  λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
  λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας,
  ➢ της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
  προβλημάτων τους,
  ➢ της τέλεσης πολιτικών γάμων
  Τον κ. Νικόλαο Κουρκουμέλη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Επί θεμάτων Τουρισμού που αφορούν το Δήμο Αργοστολίου, όπως αυτά
  περιγράφονται στο άρθρο 10 (περ γ) του Ο.Ε.Υ του Δήμου Αργοστολίου.
  Ο κ. Νικόλαος Κουρκουμέλης ορίζεται και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη
  Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και η
  φροντίδα και συντήρηση του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών
  ▪ Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
  ▪ Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
  ▪ Η μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού
  ▪ την διαχείριση των οχημάτων
  5
  ▪ Η υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
  και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
  που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
  ▪ Η συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
  προβλημάτων τους,
  ▪ Η τέλεση πολιτικών γάμων
  Τον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα
  Ομαλών και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  ➢ της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της
  φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών,
  ➢ της ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,
  ➢ της παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται,
  ➢ της μέριμνας για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού,
  ➢ της διαχείριση των οχημάτων,
  ➢ της συντήρησης και επισκευής των δημοτικών κτιρίων,
  ➢ της υπογραφής, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
  λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
  λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας,
  ➢ της συνεργασίας με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων,
  ➢ της τέλεσης πολιτικών γάμων.
  Τον κ. Διονύσιο Μινέτο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (όπως περιγράφονται στο
  άρθρο18 του Ο.Ε.Υ του Δήμου)και συγκεκριμένα:
  ➢ την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
  μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων,
  Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Εκτέλεσης Έργων
  Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
  Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Τεχνικών Συνεργείων,
  Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
  ▪ Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης (όπως οι συγκεκριμένες
  αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 10 περ. Α του ΟΕΥ του Δήμου)
  ▪ Αρμοδιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
  6
  ▪ Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των
  αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:
  ➢ των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών
  Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων,
  Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
  Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
  δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
  αρμοδιότητες
  Τον κ. Ιωάννη Τζωρτζάτο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Αθλητισμού και Παιδείας και ιδίως με αρμοδιότητες που αφορούν:
  ➢ την προώθηση δράσεων αθλητισμού,
  ➢ την παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων (αδειοδοτήσεις, έλεγχος, συντήρηση
  και λειτουργία) όπως δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών κέντρων και δημοτικών
  και κοινοτικών χώρων άθλησης κλπ.,
  ➢ την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και
  διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,
  ➢ την ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  ➢ την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης
  ▪ Θέματα αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές
  καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και την ισχύουσα
  νομοθεσία.
  ▪ Θέματα Εμπορικής Δραστηριότητας και Αδειών Κοινοχρήστων Χώρων και
  συγκεκριμένα:
  ➢ τις Αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν 1080/80 σχετικά με το τέλος
  χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, όπως αυτές
  περιγράφονται στο άρθρο 17 (περ.δ) του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής
  Υπηρεσίας και γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών,
  εγγράφων, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή προστίμων.
  ➢ Την αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του
  άρθρου 20 του Ν.2539/97, των άρθρων 6 παρ.5 και 7 παρ.6 Ν.1080/80, του
  άρθρου 18 παρ.1 του Ν.2946/2001 και του άρθρου 23 του Ν.3756/2009.
  7
 • την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών
  που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  Τον κ. Διονύσιο Κωσταντάτο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  ▪ Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
  ▪ Τη μέριμνα και διαχείριση θεμάτων αιγιαλού και παραλίας, όπως ορίζονται κάθε
  φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων
  ακτών.
  ▪ Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης όπως αναφέρονται στο
  άρθρο 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που
  σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
  Ο ι οριζόμενοι Αντιδήμαρχο ι δεν υποκαθιστ ο ύν το υς υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν
  αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων, ό πως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Για τον καθορισμό αντιμισθιών ορίζονται τα ακόλουθα:
 • Γεώργιος Τσιλιμιδός – ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
 • Σπυρίδων Σαμούρης – ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
 • Διονύσιος Μινέτος – ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
 • Κρυσταλία Μιχαλάτου – ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
 • Νικόλαος Κουρκουμέλης – ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
 • Διονύσιος Κωνσταντάτος – ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
 • Ιωάννης Τζωρτζάτος – ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
 • Σπυρίδων Ματιάτος – ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
  Όταν οι Αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται τις αρμοδιότητες τους θα ασκεί ο Δήμαρχος
  Αργοστολίου. Με Α πόφαση Δημάρχου είναι δυνατή η ανάκληση ορισμού των Α ντιδημάρχων,
  οποτεδήποτε. Η παρούσα δη μοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και αν αρτάται στο πρόγραμμα
  Διαύγεια.
  Ο Δήμαρχος
  Θεόφιλος Μιχαλάτος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ